Voorwaarden

1. Algemeen
Deze boekingsvoorwaarden gelden voor alle boekingsovereenkomsten tussen een opdrachtgever en Elles Nijkamp.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden te allen tijde ondergeschikt aan de boekingsvoorwaarden van Elles Nijkamp.

2. Boekingen
lid 1
Een boekingsovereenkomst is een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Elles Nijkamp. Zij verbindt zich tot het verlenen van diensten op de overeengekomen boekingsdatum. De boekingsovereenkomst komt tot stand wanneer een opdrachtgever met Elles Nijkamp afspraken maakt tot afname van diensten voor een vastgesteld bedrag. De opdrachtgever is gehouden tot betaling aan Elles Nijkamp voor verleende diensten.
lid 2
Elles Nijkamp kan worden geboekt per hele dag, per halve dag of per 2 uur.
lid 3
Het factuurbedrag bestaat uit de door Elles Nijkamp gedeclareerde tarieven, standaardvergoedingen en reiskosten exclusief BTW. Uitzondering zijn de Masterclasses, deze worden inclusief BTW gefactureerd.

3. Standaardtarieven
lid 1
Elles Nijkamp hanteert de overeengekomen standaardtarieven. Zonder schriftelijke bevestiging van wijzigingen door Elles Nijkamp zijn deze standaardtarieven bindend bij elke boekingsovereenkomst.
lid 2
De standaardtarieven bestaan uit een vergoeding voor de verrichte werkzaamheden.
Daaronder worden verstaan:
a) het dagtarief: dit tarief wordt in rekening gebracht bij boekingen van 1 dag.
Een dag telt 8 werkuren, gedurende welke Elles Nijkamp ter beschikking van de opdrachtgever staat. Voor filmopnamen (commercial/videoclip/televisie) telt een dag 10 werkuren, gedurende welke Elles Nijkamp ter beschikking van de opdrachtgever staat.
b) het tarief voor een halve dag: een halve dag telt 4 uur en dient in ieder geval te eindigen vóór 13:00 uur dan wel te beginnen na 14:00 uur.
c) het uurtarief: met een minimale afname van 2 uur.
d) het tarief voor overuren: bij overuren wordt voor elk extra gewerkt uur of een gedeelte daarvan (met een minimum van 30 minuten) het geldende tarief voor overuren berekend.

4. Reizen
lid 1
a) Bij vervoer per auto een kilometervergoeding, waarbij de kilometervergoeding gelijk is aan het maximumbedrag wat dat jaar belastingvrij mag worden opgevoerd.
b) Bij vervoer per vliegtuig: het tarief voor een ticket.
c) Eventuele kosten van taxivervoer voor transfers tussen station of vliegveld en werklocaties komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.
lid 2
Bij buitenlandse reizen dienen reis- en verblijfkosten door de opdrachtgever volledig te worden vergoed.
lid 3
Voor reisdagen wordt 50% van het dagtarief in rekening gebracht.
lid 4
Alle in voorgaande lid en genoemde vergoedingen zijn exclusief BTW.

5. Betalingen
lid 1
Elles Nijkamp factureert aan de opdrachtgever. De opdrachtgever dient, binnen 14 dagen na de factuurdatum, het verschuldigde bedrag over te maken op de aangegeven bankrekening.
lid 2
Als de betalingstermijn is verstreken, zijn Elles Nijkamp, onverminderd de rechten die hieruit voortvloeien, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd een vertragingsrente te berekenen van 1,5 % over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte van de maand, te berekenen vanaf 14 dagen na de factuurdatum.
lid 3
Alle kosten die door Elles Nijkamp worden gemaakt ter nakoming van de rechten van Elles Nijkamp, evenals alle (buiten)gerechtelijke kosten en incassokosten zijn door de opdrachtgever verschuldigd zonder nadere sommatie of ingebrekestelling. Deze (buiten)gerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van honderd euro.
lid 4
Als er door Elles Nijkamp (buiten)gerechtelijke kosten of andere ter zake dienende kosten gemaakt moeten worden om aantoonbaar te maken dat de opdrachtgever zich niet aan boekingsvoorwaarden heeft gehouden, dan komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.
lid 5
Opdrachtgever wordt geacht volledig in te stemmen met de inhoud van een factuur indien niet binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd is gereclameerd.
lid 6
De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de betaling van de factuur.

6. Opties / Boekingen
lid 1
Een OPTIE op een boeking dient uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van aanvang van de boeking te worden omgezet in een definitieve boeking. De uit een optie voortkomende rechten vervallen automatisch bij niet tijdige bevestiging.
lid 2
Indien een andere opdrachtgever Elles Nijkamp voor dezelfde dag(en) wil boeken, moet de eerste optienemer op het eerste verzoek van Elles Nijkamp beslissen om de optie in een boekingsovereenkomst om te zetten. Zoniet, dan vervalt de optie en kan de andere opdrachtgever Elles Nijkamp voor die betreffende datum boeken. Een boekingsovereenkomst is bindend en kan niet kosteloos worden geannuleerd.

7. Annuleren
lid 1
Als de opdrachtgever een boeking annuleert, zijn er kosten verschuldigd, ongeacht of de annulering de opdrachtgever is verweten of aangerekend kan worden. De kosten bij annulering bedragen 100% van het standaardtarief bij annulering op de boekingsdatum zelf en tot 24 uur van te voren. 50% van het standaardtarief als een opdrachtgever 7 dagen voorafgaand aan de datum van een boeking annuleert.

lid 2
Bij meerdaagse boekingen is lid 1 overeenkomstig van toepassing. De termijn voor annulering is even lang is als de termijn van de boeking.

8. Aansprakelijkheid
Elles Nijkamp is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat tussen opdrachtgever en Elles Nijkamp.

9. Geschillen
Alle geschillen, ontstaan uit een bij Elles Nijkamp geplaatste boekingsopdracht, worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden voorgelegd aan de tot wettelijk bindende uitspraken bevoegde rechtbank te Amsterdam.

10. Privacy
Elles Nijkamp heeft integriteit hoog in het vaandel staan en behandelt uw gegevens daarom met de grootste zorg en respect en geeft/verkoopt/leent geen adressen aan derden. Wil je het recht om vergeten te worden stuur dan een mail naar info@ellesnijkamp.nl.

11. Beveiliging
Elles Nijkamp neemt de verantwoordelijkheid met betrekking tot de beveiliging van uw persoonlijke gegevens door middel van een firewall (hierdoor krijgen onbevoegden geen toegang tot gegevens) en certificaten (voor de versleuteling van dataverkeer tussen uw computer en Elles Nijkamp).
Door gebruik te maken van of door u aan te melden voor de diensten van Elles Nijkamp hebben wij bepaalde informatie van u nodig. Deze informatie gebruiken wij uitsluitend om uw boeking te verwerken.
Als u een Masterclass boekt zijn uw telefoonnummer, emailadres, bank- en betaalgegevens nodig om deze uit te voeren en om u van de voortgang van uw boeking op de hoogte te houden.

12. Cookies

Elles Nijkamp gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies zijn deeltjes informatie die worden opgeslagen op uw computer door uw browser. Cookies geven ons informatie over het gebruik van onze diensten waardoor wij deze kunnen optimaliseren en verbeteren waar nodig. De cookies bieden ons inzage in uw gedrag op onze website, niet in uw persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om uw browser-instellingen aan te passen zodat u tijdens het bezoek aan onze website geen cookies ontvangt.

13. Disclaimer
De website www.ellesnijkamp.nl is eigendom van Elles Nijkamp.
Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Elles Nijkamp.

Door de site te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

Deze site is standaard ingesteld op 'cookies toestaan", om je de beste mogelijke blader ervaring te geven. Als je deze site blijft gebruiken zonder je cookie instellingen te wijzigen, of als je klikt op "Accepteren" hieronder, dan geef je toestemming voor het gebruik van Cookies.

Sluiten